محل تبلیغات

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

منطقه 22 - شهرک گلستان (راه آهن)- ساحل شرقی دریاچه چیتگر

تلفن های شرکت: 44707853 – 44710996 – 44710097 – 447735841 – 44743893 – 44735968 – 44735108 - 44743830

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22

شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665


مدیریت سهام و بازاریابی، فرآیند فروش، تحلیل بازار، تخمین قیمت و زمان مناسب برای عرضه تدریجی واحدهای کارفرما را بر عهده دارد و در طول دوره با اتخاذ سیاستهای مناسب عرضه ، ریسک های واگذاری را به حداقل میرساند.

موبایل: 09121003623 - 09121011061 - 0989123192370 - 0989122435680 - 0989126182833بازرس:

مهندس اسدزاده: 09125193425