• منطقه 22 - شهرک گلستان- ساحل شرقی دریاچه چیتگر - برج تجارت لکسون - طبقه 6

48000408 21 98+

info@toseabnieh.ir

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

تماس با تعاونی

آدرس

تهران - شرق دریاچه خلیج فارس - برج تجارت لکسون

پست الکترونیک

info@toseabnieh.ir

شماره تماس

48000408 21 98+

پیام خود را ارسال کنید


  شبکه‌های اجتماعی

  لیست کانال های ارتباطی شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت در پیام رسان های داخلی و خارجی

  توسعه ابنیه همت:      https://t.me/toseabniehco

  پروژه مسکونی زاگرس:      https://t.me/zagros_project

  پروژه مسکونی البرز:      https://t.me/alborz_project

  برج تجارت لکسون:      https://t.me/LEXON_TOWER

  پروژه مسکونی الوند:      https://t.me/alvand_project_a

  پروژه مسکونی فرزانگان:      https://t.me/toseabniehfarzanegan

  پروژه مسکونی آسمان:      https://t.me/asemanabiproject

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      alborz_project@

  برج تجارت لکسون:      lexontower@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project_a@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      albors_project@

  برج تجارت لکسون:      LEXON_TOWER@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project_a@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      alborz_project@

  برج تجارت لکسون:      lexontowers@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      alborz_project@

  برج تجارت لکسون:      lexontowers@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      alborz_project@

  برج تجارت لکسون:      lexontowers@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@

  توسعه ابنیه همت:      toseabnieh@

  پروژه مسکونی زاگرس:      zagros_project@

  پروژه مسکونی البرز:      alborz_project@

  برج تجارت لکسون:      lexontowers@

  پروژه مسکونی الوند:      alvand_project@

  پروژه مسکونی فرزانگان:      farzaneganproject@

  پروژه مسکونی آسمان:      asemanabiproject@