• منطقه 22 - شهرک گلستان- ساحل شرقی دریاچه چیتگر - برج تجارت لکسون - طبقه 6

48000408 21 98+

info@toseabnieh.ir

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

گزارش مالی پروژه‌ها

گزارش هزینه های ساخت و اجرای پروژه زاگرس تا مورخ 1402/06/31

گزارش هزینه های زاگرس 1402/06/31 (هزینه تحقق یافته و ثبت شده در سامانه ملی)

No Data Found

هزینه های طراحی مهندسی

نظارت و مجری نظام مهندسی

تجهیز کارگاه، برچیدن کارگاه

خاک برداری، پایداری سازی دیواره

فونداسیون بتن مکر

هزینه های اداری و حقوق

ساخت و نصب اسکلت فلزی

هزینه خرید تاور گرین

حقوق دفتر فنی و اجرایی

بالاسری پروژه

جمع کل

No Data Found

گزارش هزینه های زاگرس 1402/06/31 (هزینه تحقق یافته بین راهی)

No Data Found

هزینه های طراحی مهندسی

نظارت و مجری نظام مهندسی

تجهیز کارگاه، برچیدن کارگاه

خاک برداری، پایداری سازی دیواره

فونداسیون بتن مکر

هزینه های اداری و حقوق

ساخت و نصب اسکلت فلزی

هزینه خرید تاور گرین

حقوق دفتر فنی و اجرایی

بالاسری پروژه

جمع کل

No Data Found